Tuesday, 27 September 2022

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมมอบเบี้ยยังชีพด้วย