Thursday, 30 June 2022

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมมอบเบี้ยยังชีพด้วย