Monday, 18 October 2021

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 10 หมู่บ้าน