Wednesday, 20 October 2021

มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนพิการที่จดทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการในเดือนสิงหาคม 2563 รายละ 1,000 บาท จำนวน 3 ราย โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว ประกอบด้วย 1. นางเขียว พงสปิน หมู่ 1 2. นางจันทร์แก้ว เป็งเส้า หมู่ 8 และ 3. นายสมนึก สมอุทัย หมู่ 9