Thursday, 30 June 2022

มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564