Wednesday, 20 October 2021

มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564