Wednesday, 28 September 2022

มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้้นที่มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน 10 หมู่บ้าน