Thursday, 28 October 2021

มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในตำบล และหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดในตำบล ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในตำบล และหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดในตำบล ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 13 บ้านทาดง