Wednesday, 28 September 2022

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพที่อยู่อาศัย (สร้างห้องนอนและห้องน้ำใหม่ใต้ถุนบ้านเนื่องจากขึ้นลงลำบาก)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพที่อยู่อาศัย (สร้างห้องนอนและห้องน้ำใหม่ใต้ถุนบ้านเนื่องจากขึ้นลงลำบาก)ให้กับนางสาวอ้อย ปัญญาชัย บ้านเลขที่ 116 หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณจำนวน 40,000 บาท ตามกิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน