Thursday, 28 October 2021

มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย