Thursday, 30 June 2022

มอบถังขยะติดเชื้อ(ถังขยะสีแดง)ให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาล จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้มอบถังขยะติดเชื้อ(ถังขยะสีแดง)ให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาล จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านนำไปจัดตั้งจุดทิ้งขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่ใช้แล้วในชุมชน ต่อไป