Thursday, 30 June 2022

พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน