Thursday, 30 June 2022

พ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณวัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นหมอกควัน บริเวณวัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565