Thursday, 30 June 2022

พ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนบ้านร้องเรือ หมู่ที่ 6เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนบ้านร้องเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)