Monday, 18 October 2021

พ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณโรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)