Monday, 18 October 2021

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนศาลาแม่ทา โรงเรียนบ้านดงสารภี และโรงเรียนวัดอรัญญาราม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนศาลาแม่ทา โรงเรียนบ้านดงสารภี และโรงเรียนวัดอรัญญาราม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ก่อนเปิดภาคเรียน