Thursday, 28 October 2021

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)