Thursday, 30 June 2022

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริเวณจุดคัดกรองในโรงพยาบาลแม่ทา

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณจุดคัดกรองในโรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน