Thursday, 30 June 2022

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและวัดในเขตพื้นที่

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและวัดในเขตพื้นที่