Thursday, 28 October 2021

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เทศบาลทาสบเส้า ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม