Wednesday, 28 September 2022

พิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ทา หมู่ 1 บ้านสบเส้า

วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ทา หมู่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ประชุมพิจารณาผลการเสนอราคางานจ้าง ของผู้ยื่นเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)