Tuesday, 27 September 2022

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรมและสิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน