Thursday, 28 October 2021

ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ “การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน”

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ “การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า