Thursday, 30 June 2022

ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า เพื่ออบรมให้ความรู้และทบทวนการใช้งานจักรอุตสาหกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการ ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า เพื่ออบรมให้ความรู้และทบทวนการใช้งานจักรอุตสาหกรรม การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาในการใช้งาน รวมถึงการต่อสัญญายืมฉบับใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มเย็บผ้าจาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า