Thursday, 30 June 2022

ประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทาและคณะศรัทธาประชาชน จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี 2564 ขึ้น ณ บริเวณลานสมเด็จพระพุทธามหาชัย หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายจรัล มณีจันสุข ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยผู้เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าวได้ร่วมกันสรงน้ำฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล ได้ชำระล้างจิตใจให้ชุมชื่น ใสสะอาดด้วยบุญกุศลแห่งศรัทธา นำพาความสงบร่มเย็นมาให้ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนในพื้นที่