Thursday, 28 October 2021

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับพืชสวนที่เสียหาย(ลำไย)จากเหตุวาตภัย

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับพืชสวนที่เสียหาย(ลำไย)จากเหตุวาตภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม