Tuesday, 27 September 2022

ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำเครือข่ายเฝ้าระวัง

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำเครือข่ายเฝ้าระวัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม