Thursday, 28 October 2021

ประชุมหารือข้อราชการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดประชุมหารือข้อราชการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 เพื่อจัดเตรียมโครงการรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม