Wednesday, 28 September 2022

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดยนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการนี้นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต 1 ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย