Friday, 12 August 2022

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดยนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย