Wednesday, 28 September 2022

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดยนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554 ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย