Monday, 18 October 2021

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ