Monday, 18 October 2021

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามประกาศอำเภอแม่ทา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าครั้งแรก ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยในที่ประชุม ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ พร้อมคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย และที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า รองประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตามกฎหมายและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ได้รับเลือก ดังนี้ 1. นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 2. นายประทีป มูลงาม ได้รับเลือกเป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า 3. นางสุชาพร กันทาธง ได้รับเลือกเป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า