Monday, 18 October 2021

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้