Thursday, 28 October 2021

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.  เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้