Thursday, 30 June 2022

ประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท. (กำกับติดตามการดำเนินงาน กปท.ครั้งที่ 2)

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้าร่วมประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท. (กำกับติดตามการดำเนินงาน กปท.ครั้งที่ 2) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า