Wednesday, 28 September 2022

ประชุมร่วมกับประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านในพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประชุมร่วมกับประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านในพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปี 2565