Wednesday, 28 September 2022

ประชุมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทาสบเส้าเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา13.00 -14.30 น.นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้าประชุมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทาสบเส้าเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า