Thursday, 28 October 2021

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลฯ ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า