Wednesday, 20 October 2021

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน ที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน