Thursday, 20 January 2022

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3/2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้าและประชาคมระดับตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมี นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม