Tuesday, 27 September 2022

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3/2564 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่4/2564

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3/2564 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นประธานกรรมการ บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันเดียวกันเวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้าและประชาคมระดับตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)