Monday, 18 October 2021

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 โดยมีนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์