Wednesday, 20 October 2021

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม