Wednesday, 20 October 2021

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุและการขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม