Tuesday, 27 September 2022

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565 โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯและการทำบุญอาคารศูนย์ฯดังกล่าว