Wednesday, 28 September 2022

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 และทำแผนประจำปี พ.ศ.2566