Thursday, 30 June 2022

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า