Thursday, 30 June 2022

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในที่ประชุม