Wednesday, 28 September 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภาคี 4 ฝ่าย ในการประชุมคัดเลือกหนังสือเรียนสาระสำคัญ 4 ด้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย