Tuesday, 27 September 2022

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นประธานกรรมการ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคม ผู้แทนภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ประชุม คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา