Thursday, 20 January 2022

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และ เวลา 13.30 น. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า